Legjislacioni Shqiptar

• Ligji Nr. 32 Date 30/03/2017 për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 10 173, Datë 22.10.2009, “Për Mbrojtjen e Dëshmitarëve dhe të Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë”, të ndryshuar;
Ligji Nr. 111/2017 “Për Ndihmë Juridike të Garantuar nga Shteti”
Ligji Nr. 9887 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, të ndryshuar
Ligji Nr. 10 221, datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, të ndryshuar
Ligji Nr. 22/2018 “Për strehim social”
Ligji Nr. 57/2019 “Për asistencë sociale në Republikën e Shqipërisë”
Ligji Nr. 18/2017 “Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”
Ligj Nr. 27/2019 “Për Kujdesin Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar
Ligj Nr. 65/2020 “Për Sigurimet Shoqërore Në Republikën E Shqipërisë”, të ndryshuar
Ligji Nr. 69/2012 “Për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”;

Legjislacioni NDËRKOMBËTAR

Platforma ”të drejtat e të dënuarve dhe të paraburgosurve” është ndërtuar nga Qendra ALTRI në kuadër të projektit “Nxitja e standarteve Evropiane në mbrojtjen e të drejtave të njeriut për komunitet të qëndrueshme”, i cili financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Shërbimi Ligjor Falas Tiranë (TLAS) në partneritet me Fondacionin Qendra Evropiane në Shqipëri.